Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza az http://wolf-pack.hu üzemeltetői által a továbbiakban: (Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://wolf-pack.hu domainnéven és aldomainjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

(i)felhasználónév,

(ii)jelszó és

(iii)e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 7.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban:http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

2.4 Harmadik személyek által telepített cookie-k

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick? szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára (“érdeklődés alapján célzott hirdetés”). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick? vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

a Szolgáltatás hatékony nyújtása

a regisztrált felhasználók azonosítása,

a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),

működési problémák elhárítása,

közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(iv) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az admin {kukac} wolf-pack {pont} hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: admin {kukac} wolf-pack {pont} hu.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

2014. június 22.

A WOT Wolf-Pack Klán Vezetősége

Forrásként használva: http://webni.innen.hu/Adatv_c3_a9delmiNyilatkozat, és a http://wordpresskezdoknek.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

313 hozzászólás a(z) “Adatvédelmi nyilatkozat” bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: is augmentin a strong antibiotic

 2. Visszajelzés: better than viagra

 3. Visszajelzés: sildenafil for women

 4. Visszajelzés: cialis in action

 5. Visszajelzés: keflex antibiotic with voltaren

 6. Visszajelzés: ciprofloxacin and micoplasma

 7. Visszajelzés: oxybutynin gastroparesis

 8. Visszajelzés: zanaflex controlled substance

 9. Visszajelzés: aripiprazole injection

 10. Visszajelzés: is allopurinol a blood thinner

 11. Visszajelzés: interaxtion amiodarone and mobic

 12. Visszajelzés: can amitriptyline be taken for anxiety

 13. Visszajelzés: what is amlodipine

 14. Visszajelzés: amoxicillin dosage tooth infection

 15. Visszajelzés: how quickly does abilify take effect

 16. Visszajelzés: atorvastatin als

 17. Visszajelzés: azithromycin pneumonia

 18. Visszajelzés: baclofen and tinnitus

 19. Visszajelzés: can i take tylenol and baclofen

 20. Visszajelzés: wellbutrin for add

 21. Visszajelzés: buspirone beers criteria

 22. Visszajelzés: buspar withdrawal

 23. Visszajelzés: jardiance and carvedilol

 24. Visszajelzés: celebrex side effects migraine

 25. Visszajelzés: celexa drug information

 26. Visszajelzés: viagra 6 free sample

 27. Visszajelzés: viagra naturel

 28. Visszajelzés: tadalafil dosage

 29. Visszajelzés: viagra generics price

 30. Visszajelzés: sildenafil 100mg price

 31. Visszajelzés: tadalafil price

 32. Visszajelzés: women in cialis commercials

 33. Visszajelzés: boy shows penis on viagra

 34. Visszajelzés: cialis picture

 35. Visszajelzés: viagra tv commercial black actress

 36. Visszajelzés: amoxicillin vs ciprofloxacin

 37. Visszajelzés: azithromycin and bronchitis

 38. Visszajelzés: celecoxib classification

 39. Visszajelzés: cephalexin for fish

 40. Visszajelzés: duloxetine coupons

 41. Visszajelzés: amoxicillin and penicillin

 42. Visszajelzés: zithromax dosage

 43. Visszajelzés: breastfeeding and celebrex

 44. Visszajelzés: can cephalexin raise blood sugar

 45. Visszajelzés: snri cymbalta

 46. Visszajelzés: cialis 10mg sale

 47. Visszajelzés: price of viagra

 48. Visszajelzés: what is tadalafil

 49. Visszajelzés: viagra pills price

 50. Visszajelzés: cialis soft pills

 51. Visszajelzés: canadian drugstore viagra

 52. Visszajelzés: black cialis c800

 53. Visszajelzés: 40 mg sildenafil

 54. Visszajelzés: free dating sites usa only

 55. Visszajelzés: who owns hydroxychloroquine

 56. Visszajelzés: plaquenil hydroxychloroquine manufacturer

 57. Visszajelzés: hydroxychloroquine 200mg buy

 58. Visszajelzés: ivermectil experience

 59. Visszajelzés: priligy cvs

 60. Visszajelzés: hydrochlorothiazide causes diabetes

 61. Visszajelzés: norvasc insomnia

 62. Visszajelzés: lipitor generic name

 63. Visszajelzés: overdose on prozac

 64. Visszajelzés: omeprazole class action lawsuit

 65. Visszajelzés: stromectol tablets buy

 66. Visszajelzés: humans antiparasitic for syphilis

 67. Visszajelzés: sertraline 50 mg reviews

 68. Visszajelzés: lexapro vs zoloft weight gain

 69. Visszajelzés: fibromyalgia over the counter medication

 70. Visszajelzés: tractor supply stromectol

 71. Visszajelzés: atorvastatin side effects muscle pain

 72. Visszajelzés: difference between escitalopram and fluoxetine

 73. Visszajelzés: 1

 74. Visszajelzés: duloxetine sexual effect

 75. Visszajelzés: deltasone for sarcoidosis

 76. Visszajelzés: buy propecia cheap online uk

 77. Visszajelzés: generic prednisone 5mg online

 78. Visszajelzés: stromectol price no insurance

 79. Visszajelzés: cialis 10 mg cost

 80. Visszajelzés: ivermectin oral tabs

 81. Visszajelzés: how long does ivermectin take to work

 82. Visszajelzés: female cialis tadalafil

 83. Visszajelzés: ospivermecta stromectol

 84. Visszajelzés: ivermectin/pyrantel

 85. Visszajelzés: where can you buy zithramax over the counter

 86. Visszajelzés: is ivomec the same as ivermectin

 87. Visszajelzés: ivermectin for humans for sale

 88. Visszajelzés: ivermectin mange treatment dosage

 89. Visszajelzés: albuterol actuation inhaler

 90. Visszajelzés: ivermectin pour-on for cattle label

 91. Visszajelzés: ivermectin guinea pigs

 92. Visszajelzés: ivermectin pills over the counter

 93. Visszajelzés: buy zithromax antibiotic

 94. Visszajelzés: stromectol a penicillin

 95. Visszajelzés: lisinopril hctz and blood glucose

 96. Visszajelzés: ivermectin 12 mg in usa

 97. Visszajelzés: tadalafil dapoxetine tablets

 98. Visszajelzés: ivermectin for people

 99. Visszajelzés: azithromycin pills over counter

 100. Visszajelzés: drugs similar to clomiphene

 101. Visszajelzés: zithromax bronchitis

 102. Visszajelzés: azithromycin can you buy over counter

 103. Visszajelzés: ivermectin 1% amazon

 104. Visszajelzés: pour on ivermectin

 105. Visszajelzés: over the counter chlamydia treatment walgreens

 106. Visszajelzés: sildenafil in europe

 107. Visszajelzés: sildenafil 20 mg tablets coupon

 108. Visszajelzés: online pain medication prescription

 109. Visszajelzés: stromectol 12 mg for sale

 110. Visszajelzés: fish hydroxychloroquine for sale

 111. Visszajelzés: soolantra for sale canada

 112. Visszajelzés: where to buy over the counter viagra

 113. Visszajelzés: order cialis online

 114. Visszajelzés: cheapest generic tadalafil online

 115. Visszajelzés: price of tadalafil

 116. Visszajelzés: canadian viagra 100mg

 117. Visszajelzés: best viagra alternatives over counter

 118. Visszajelzés: buy ivermectin 6 mg otc

 119. Visszajelzés: buy stromectol online

 120. Visszajelzés: meritkiing

 121. Visszajelzés: elexusbet

 122. Visszajelzés: Eurocasino

 123. Visszajelzés: madridbet

 124. Visszajelzés: meritroyalbet

 125. Visszajelzés: eurocasino

 126. Visszajelzés: eurocasino

 127. Visszajelzés: meritking

 128. Visszajelzés: meritroyalbet

 129. Visszajelzés: cialis 20

 130. Visszajelzés: zithromax dosing

 131. Visszajelzés: meritroyalbet

 132. Visszajelzés: sildenafil 100mg

 133. Visszajelzés: tadalafil over the counter

 134. Visszajelzés: cialis overnight delivery

 135. Visszajelzés: online viagra

 136. Visszajelzés: do i need prescription for cialis in usa

 137. Visszajelzés: head to oneviagrweb.com

 138. Visszajelzés: meloxicam medication guide

 139. Visszajelzés: viagra pill cost

 140. Visszajelzés: cialis 40 mg for sale

 141. Visszajelzés: madridbet

 142. Visszajelzés: safest place to buy viagra online

 143. Visszajelzés: trcasino

 144. Visszajelzés: elexusbet

 145. Visszajelzés: trcasino

 146. Visszajelzés: tombala siteleri

 147. Visszajelzés: how long does it take for cialis 20mg to work

 148. Visszajelzés: meritroyalbet

 149. Visszajelzés: marley generics sildenafil

 150. Visszajelzés: viagra cialis combo

 151. Visszajelzés: meritroyalbet

 152. Visszajelzés: ciprofloxacin uses

 153. Visszajelzés: ciprofloxacin hydrochlorothiazide

 154. Visszajelzés: azithromycin 500g

 155. Visszajelzés: pediatric ciprofloxacin

 156. Visszajelzés: keflex storage

 157. Visszajelzés: erythromycin doses

 158. Visszajelzés: flagyl classifications

 159. Visszajelzés: azithromycin 1gm

 160. Visszajelzés: cephalexin keflex

 161. Visszajelzés: erythromycin brands

 162. Visszajelzés: celebrex ratings

 163. Visszajelzés: psy-

 164. Visszajelzés: projectio

 165. Visszajelzés: moskva psiholog online

 166. Visszajelzés: slovar po psihoanalizu laplansh

 167. Visszajelzés: psy online

 168. Visszajelzés: uels ukrain

 169. Visszajelzés: bahis siteleri

 170. Visszajelzés: DPTPtNqS

 171. Visszajelzés: qQ8KZZE6

 172. Visszajelzés: D6tuzANh

 173. Visszajelzés: SHKALA TONOV

 174. Visszajelzés: Øêàëà òîíîâ

 175. Visszajelzés: russianmanagement.com

 176. Visszajelzés: chelovek-iz-90-h

 177. Visszajelzés: 3Hk12Bl

 178. Visszajelzés: 3NOZC44

 179. Visszajelzés: 01211

 180. Visszajelzés: tor-lyubov-i-grom

 181. Visszajelzés: film-tor-2022

 182. Visszajelzés: hd-tor-2022

 183. Visszajelzés: hdorg2.ru

 184. Visszajelzés: Psikholog

 185. Visszajelzés: netstate.ru

 186. Visszajelzés: 1territory

 187. Visszajelzés: 1promotional

 188. Visszajelzés: Link

 189. Visszajelzés: tor-lyubov-i-grom.ru

 190. Visszajelzés: psy

 191. Visszajelzés: chelovek soznaniye mozg

 192. Visszajelzés: bit.ly

 193. Visszajelzés: cleantalkorg2.ru

 194. Visszajelzés: bucha killings

 195. Visszajelzés: War in Ukraine

 196. Visszajelzés: Ukraine

 197. Visszajelzés: Ukraine news – live

 198. Visszajelzés: The Latest Ukraine News

 199. Visszajelzés: site

 200. Visszajelzés: viagra

 201. Visszajelzés: stats

 202. Visszajelzés: revatio

 203. Visszajelzés: Ukraine-war

 204. Visszajelzés: movies

 205. Visszajelzés: gidonline

 206. Visszajelzés: mir dikogo zapada 4 sezon 4 seriya

 207. Visszajelzés: web

 208. Visszajelzés: film.8filmov.ru

 209. Visszajelzés: video

 210. Visszajelzés: film

 211. Visszajelzés: liusia-8-seriiaonlain

 212. Visszajelzés: smotret-polnyj-film-smotret-v-khoroshem-kachestve

 213. Visszajelzés: filmgoda.ru

 214. Visszajelzés: rodnoe-kino-ru

 215. Visszajelzés: stat.netstate.ru

 216. Visszajelzés: sY5am

 217. Visszajelzés: Dom drakona

 218. Visszajelzés: JGXldbkj

 219. Visszajelzés: aOuSjapt

 220. Visszajelzés: ìûøëåíèå

 221. Visszajelzés: psikholog moskva

 222. Visszajelzés: A片

 223. Visszajelzés: Usik Dzhoshua 2 2022

 224. Visszajelzés: Dim Drakona 2022

 225. Visszajelzés: TwnE4zl6

 226. Visszajelzés: psy 3CtwvjS

 227. Visszajelzés: lalochesia

 228. Visszajelzés: film onlinee

 229. Visszajelzés: programma peredach na segodnya

 230. Visszajelzés: psycholog-v-moskve.ru

 231. Visszajelzés: psycholog-moskva.ru

 232. Visszajelzés: 3qAIwwN

 233. Visszajelzés: video-2

 234. Visszajelzés: sezons.store

 235. Visszajelzés: socionika-eniostyle.ru

 236. Visszajelzés: psy-news.ru

 237. Visszajelzés: 000-1

 238. Visszajelzés: 3SoTS32

 239. Visszajelzés: 3DGofO7

 240. Visszajelzés: wwwi.odnoklassniki-film.ru

 241. Visszajelzés: rftrip.ru

 242. Visszajelzés: dolpsy.ru

 243. Visszajelzés: kin0shki.ru

 244. Visszajelzés: 3o9cpydyue4s8.ru

 245. Visszajelzés: mb588.ru

 246. Visszajelzés: history-of-ukraine.ru news ukraine

 247. Visszajelzés: newsukraine.ru

 248. Visszajelzés: edu-design.ru

 249. Visszajelzés: tftl.ru

 250. Visszajelzés: brutv

 251. Visszajelzés: site 2023

 252. Visszajelzés: sitestats01

 253. Visszajelzés: 1c789.ru

 254. Visszajelzés: cttdu.ru

 255. Visszajelzés: 1703

 256. Visszajelzés: hdserial2023.ru

 257. Visszajelzés: serialhd2023.ru

 258. Visszajelzés: matchonline2022.ru

 259. Visszajelzés: bit.ly/3OEzOZR

 260. Visszajelzés: bit.ly/3gGFqGq

 261. Visszajelzés: bit.ly/3ARFdXA

 262. Visszajelzés: bit.ly/3ig2UT5

 263. Visszajelzés: bit.ly/3GQNK0J

 264. Visszajelzés: bep5w0Df

 265. Visszajelzés: www

 266. Visszajelzés: icf

 267. Visszajelzés: 24hours-news

 268. Visszajelzés: rusnewsweek

 269. Visszajelzés: uluro-ado

 270. Visszajelzés: irannews.ru

 271. Visszajelzés: klondayk2022

 272. Visszajelzés: porn boobs

 273. Visszajelzés: buy stromectol 6mg for sale

 274. Visszajelzés: tqmFEB3B

 275. Visszajelzés: mangalib

 276. Visszajelzés: Elifle Grup Sex Yapıcam

 277. Visszajelzés: x

 278. Visszajelzés: 9xflix

 279. Visszajelzés: xnxx

 280. Visszajelzés: 123movies

 281. Visszajelzés: Devam edersen ederim ananı sıkerım

 282. Visszajelzés: kinokrad

 283. Visszajelzés: batmanapollo

 284. Visszajelzés: batmanapollo.ru - psychologist

 285. Visszajelzés: batmanapollo psychologist

 286. Visszajelzés: elizavetaboyarskaya.ru

 287. Visszajelzés: vsovezdeisrazu

 288. Visszajelzés: 2023

 289. Visszajelzés: Äèçàéí ÷åëîâåêà

 290. Visszajelzés: ipsychologos

 291. Visszajelzés: porn

 292. Visszajelzés: yug-grib.ru

 293. Visszajelzés: studio-tatuage.ru

 294. Visszajelzés: bit.ly/pamfir-pamfir-2023-ua-pamfir

 295. Visszajelzés: meritking

 296. Visszajelzés: meritking

 297. Visszajelzés: poip-nsk.ru - Movie Watch

 298. Visszajelzés: film.poip-nsk.ru - film online

 299. Visszajelzés: madridbet

 300. Visszajelzés: meritking

 301. Visszajelzés: video.vipspark.ru

 302. Visszajelzés: vitaliy-abdulov.ru

 303. Visszajelzés: psychophysics.ru

 304. Visszajelzés: grandpashabet

 305. Visszajelzés: vipspark.vipspark.ru

 306. Visszajelzés: meritking

 307. Visszajelzés: meritking

 308. Visszajelzés: madridbet

 309. Visszajelzés: canlı sex hattı

 310. Visszajelzés: grandpashabet giriş

 311. Visszajelzés: meritking

 312. Visszajelzés: fuck google

 313. Visszajelzés: fuck

Szólj hozzá!